PUBLICATIE

 

 

Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatorului post vacant din cadrul Departamentului Administrativ, pe data de 09.11.2016, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti:

 • Referent de specialitate – Debutant – 1 post

 

Conditii generale de participare la concurs:

 1. a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
  d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
  e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs:

 • studii superioare de scurta durata, in specialitatile: litere, turism, jurnalism si stiinte ale comunicarii, marketing, filologie, limbi straine, relatii internationale, comunicare si relatii publice
 • disponibilitate la program prelungit (eventual sambata si/sau duminica, cu recuperari conform legii)
 • abilitati operare PC (Office – Word, Excel, PowerPoint, Photoshop) si limba engleza scris si vorbit, nivel ridicat
 • permis de conducere categoria B

–    nu se solicita vechime in specialitate

Concursul va consta in:

 1. Proba scrisa pe data de 09.11.2016, ora 09:00
 2. Proba practica pe data de 14.11.2016, ora 12:00
 3. Interviu pe data de 17.11.2016, ora 09:00

 

Acte necesare in vederea participarii la concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
  c) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã;
  f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente relevante pentru desfãşurarea concursului.
  Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
  În cazul documentului prevãzut la puntul e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãşurãrii primei probe a concursului.
  Actele prevãzute la punctele b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Bibliografie Referent de specialitate:

 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicata (art. 1-81, 111-119, 134-158)
 • Legea nr. 477/2004 – Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 • U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatilor asezamintelor culturale
 • Ordonanta nr. 51/1998, actualizata, privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale
 • Ordonanta nr. 21/31.01.2007, actualizata, privind institutiile si companiile de spectacole
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune la Compartimentul Contabilitate – Secretariat al institutiei, pana la data de 26.10.2016, ora 10:00, cererea de inscriere la concurs, insotita de actele mentionate.

Relatii suplimentare in legatura cu desfasurarea concursului se pot obtine la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti, sau la telefon 0348/ 457.560, persoana de contact: Irina Padure.

 

Manager,

Gabriela Pendiuc

Tipul probelor de concurs si calendarul concursului

pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate

 

 • Depunerea dosarelor in vedera inscrierii la concurs – pana la data de 26.10.2016, ora 10:00, la Compartimentul Contabilitate – Secretariat al institutiei, persoana de contact: Irina Padure.
 • Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor – 26.10.2016, ora 15:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Contestatiile se depun pana la data de 27.10.2016, ora 15:00.

 • Rezolvarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor – 28.10.2016, ora 14:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti
 • Proba scrisa pe data de 09.11.2016, ora 09:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti si afisarea rezultatelor pe data de 09.11.2016, ora 15:00

Contestatiile se depun pana la data de 10.11.2016, ora 15:00.

 • Rezolvarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor – 11.11.2016, ora 14:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti
 • Proba practica pe data de 14.11.2016, ora 12:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti si afisarea rezultatelor pe data de 14.11.2016, ora 16:00.

Contestatiile se depun pana la data de 15.11.2016, ora 16:00.

 • Rezolvarea contestatiilor la proba practica si afisarea rezultatelor – 16.11.2016, ora 16:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti
 • Interviu pe data de 17.11.2016, ora 09:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii si afisarea rezultatelor pe data de 17.11.2016, ora 15:00.

Contestatiile se depun pana la data de 18.11.2016, ora 15:00.

 • Rezolvarea contestatiilor la interviu si afisarea rezultatelor – 21.11.2016, ora 14:00, la sediul Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti
 • Rezultatul final al concursului – 21.11.2016, ora 16:00.

 

Manager

Gabriela Pendiuc